Repentance Ceremonies

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Lecturer Thích Tâm Mạnh
Listen: 358
Download: 0

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
305
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
303
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
280
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
471
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
563
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
597
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
558
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
584
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
525
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
621
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
504
3
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
561
1