Repentance Ceremonies

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Lecturer Thích Tâm Mạnh
Listen: 924
Download: 0

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
873
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
802
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
863
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
965
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1061
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1092
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1059
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1103
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1020
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1080
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
918
3
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
937
1