Repentance Ceremonies

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Lecturer Thích Tâm Mạnh
Listen: 91
Download: 0

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
112
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
88
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
80
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
250
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
318
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
393
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
351
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
389
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
357
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
453
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
347
3
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
399
1