Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Lecturer Thích Chiếu Túc
Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
48 Đại Nguyện A Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư
Lecturer Thích Trí Thoát
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang