Short Stories

New Publication: “A Gift of New Year 2020”
08/11/2019
Mong ước đầu Xuân
24/11/2012
With all one’s heart
16/04/2012
Because the monk was so impatient
15/10/2011
.
Cúng dường Phật đản
01/07/2011
Quỷ thần hai vai chứng giám
09/09/2010
Học đánh máy chữ
17/01/2010
Lòng hiếu của Mít
05/10/2008
Offering the moon
05/04/2008
Inmost feelings becoming a monk
31/07/2007
To My Master
01/04/2006