Photo Buddha

Phật đản miền Bắc (26-31/05/2007 ) (5 Pictures)
Phật sự miền Bắc (01-20/04/2007 ) (14 Pictures)
Phật sự tại Chùa (5 Pictures)
Phật sự các nơi 2007 (4 Pictures)
Hoạt động Phật sự 2 (2 Pictures)
Hoạt động Phật sự 1 (8 Pictures)