Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà