The song to greet Vesak

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản