60th Course

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Lecturer Thích Tâm An
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Lecturer Thích Thiện Thanh
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Lecturer Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Một cõi đi về - Phật thất 60
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Con đường an lạc - Phật thất 60
Lecturer Thích Phước Nghiêm
Hải triều âm - Phật thất 60
Lecturer Thích Minh Tiến
Một cõi đi về
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Con đường an lạc
Lecturer Thích Phước Nghiêm
Hải triều âm
Lecturer Thích Minh Tiến
Niệm Phật thoát luân hồi
Lecturer Thích Thiện Thanh
Xin người nhớ cho
Lecturer Thích Tâm An