Dad"s Love, Mum" Sentimental Attachment

Mất mẹ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Tình cha _ Hoàng Đạt & Quý Luân
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Dòng suối ngọt _ Thanh Lan
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Chiều thu nhớ mẹ _ Hương Lan
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Một ngày thiếu mẹ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Mẹ là Phật _ Hà Thanh
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Mẹ tôi _ Hương Lan
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Bài thơ dâng cha _ Trung Hậu
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Lòng mẹ _ Thích Tâm Hiếu
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Mẹ hiền biển khơi
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Chúc mừng thọ mẹ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Khúc ca mẹ _ Thùy Dương
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ