61th Course

Cõi Tâm - Phật thất 61
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Vượt thoát khổ đau - Phật thất 61
Lecturer Thích Phước Nghiêm
Lòng tin của hành giả Tịnh độ - Phật thất 61
Lecturer Thượng tọa Thích Thiện Pháp
Phước đức và công đức - Phật thất 61
Lecturer Thích Quảng Mỹ
Trong những giây phút cuối - Phật thất 61
Lecturer Thích Minh Từ
Cõi tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Trong những giây phút cuối
Lecturer Thích Minh Từ
Lòng tin của hành giả tịnh độ
Lecturer Thượng tọa Thích Thiện Pháp
Phước đức và công đức
Lecturer Thích Quảng Mỹ
Vượt thoát khổ đau
Lecturer Thích Phước Nghiêm