Musical Pieces of Vu Lan

Nghĩ về mẹ nhân ngày Vu Lan
Thanh Sang
Tháng bảy bên nhà _ Thanh Long
Vu Lan Nhạc Khúc
Tháng bảy Vu Lan _ Thanh Thúy
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan nhạc khúc _ Bích Phượng
Vu Lan Nhạc Khúc
Lễ Phật ngày Vu Lan _ Bích Phượng
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan mùa hiếu hạnh _ Hà Thanh
Vu Lan Nhạc Khúc
Tâm sự người cài hoa trắng _ Cao Duy
Vu Lan Nhạc Khúc
Thờ kính mẹ cha _ Thanh Sử
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan báo hiếu _ Trọng Nghĩa
Vu Lan Nhạc Khúc
Mục Kiền Liên nhớ mẹ _ Lệ Thu
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan thắng hội _ Yến Thu
Vu Lan Nhạc Khúc
Bông hồng trắng
Vu Lan Nhạc Khúc