Sincere Mind of Gratitude

Tri ân
Lòng thành tri ân
Con quy y Tam Bảo - Trung Hậu
Lòng thành tri ân
Gia đình thân thương - Phương Trang
Lòng thành tri ân
Lời cha dậy
Lòng thành tri ân
Lòng thành tri ân
Lòng thành tri ân
Mái nhà chung
Lòng thành tri ân
Ngôi nhà Hoằng Pháp
Lòng thành tri ân
Sám hối mùa Vu Lan
Lòng thành tri ân
Về thăm mẹ
Lòng thành tri ân
Xin cho con niềm tin
Lòng thành tri ân
Xin trọn đạo làm người
Lòng thành tri ân
Xuân an hòa
Lòng thành tri ân