Buddhist Work

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Sám Hối
Lecturer Thích Tâm Hạnh
Sám Hối
Lecturer Thích Tâm Hạnh
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
Ký sự_Đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Phổ độ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp