56th Course

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Lecturer Thích Thiện Xuân
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Lecturer Thích Tâm An
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Lecturer Thích Minh Thành
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Nhận diện sự sống
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
So sánh tướng dụng thể
Lecturer Thích Thiện Xuân
Cát bụi
Lecturer Thích Thiện Xuân
Hạnh nguyện của người tu
Lecturer Thích Minh Thành
Tha thứ thì thư thái
Lecturer Thích Tâm An
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí