65th Course

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Lecturer Thích Trí Huệ
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Lecturer Thích Pháp Đăng
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Lecturer Thích Hạnh Tín
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Lecturer Thích Tâm Hòa
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Bốn pháp quán
Lecturer Thích Hạnh Tín
Phát Bồ Đề tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Chánh nhân vãng sanh
Lecturer Thích Pháp Đăng
Động lực cho sự tu tập
Lecturer Thích Tâm Hòa
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Lecturer Thích Trí Huệ
Trở lại thiên đường
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến