Summer Retreat Course 2007

Bóng mây - Khóa tu mùa hè 2007
Lecturer Thích Thiện Thuận
Người điêu khắc tượng - Khóa tu mùa hè 2007
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bóng mây
Lecturer Thích Thiện Thuận