67th Course

Màu Nhớ Thu Xưa
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Thơm Ngát Hương Sen
Lecturer Thích Pháp Đăng
Đức Phật Trong Tôi
Lecturer Thích Đức Trường
Nhớ Mãi Lời Thầy
Lecturer Thích Thiện Thanh
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Nhớ mãi lời thầy
Lecturer Thích Thiện Thanh
Đức Phật trong tôi
Lecturer Thích Đức Tường
Thơm ngát hương sen
Lecturer Thích Pháp Đăng
Màu nhớ thu xưa
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Đi qua dòng sanh tử
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành