Khóa 78

Kinh A Di Đà giảng giải phần 7 - KTPT 78
Lecturer Thích Pháp Đăng
Giận hờn vu vơ - KTPT 78
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Vượt qua danh lợi - KTPT 78
Lecturer Thích Tâm Đại
Đâu là Tịnh Độ của người Việt - KTPT 78
Lecturer Thích Đạo Quang
Giận hờn vu vơ - KTPT 78
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Kinh A Di Đà giảng giải phần 7 - KTPT 78
Lecturer Thích Pháp Đăng
Vượt qua danh lợi - KTPT 78
Lecturer Thích Tâm Đại
Đâu là Tịnh Độ của người Việt - KTPT 78
Lecturer Thích Đạo Quang