63th Course

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Lecturer Thích Pháp Đăng
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Lecturer Thượng tọa Thích Giác Đăng
Đổi Thay - Phật thất 63
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Lecturer Thích Minh Thanh
Quà tặng của chùa
Kiến lập đạo tràng
Lecturer Thích Minh Thanh
Công đức phóng sanh
Lecturer Thích Pháp Đăng
Đổi thay
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Ý như vạn sự
Lecturer Thích Giác Đăng