Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Lecturer Thích Minh Thành
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Sống gởi thác về - KTPT 80
Lecturer Thích Trí Minh
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Lecturer Thích Minh Thành
Thế nào là được - KTPT 80
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Sống gởi thác về - KTPT 80
Lecturer Thích Trí Minh