Repentance Ceremonies

Đức Tin Của Người Học Phật
Lecturer Thích Tâm Dược
Listen: 517
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
296
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
294
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
346
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
271
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
466
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
553
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
590
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
548
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
577
2
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
617
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
499
3
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
553
1