Khóa Tu Mùa Hè 2019

KTMH 2019 | Talkshow - Kết nối trái tim
Chùa Hoằng Pháp
Thanh xuân
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Thanh xuân
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Hướng nghiệp và kỹ năng sống
Cao Việt Hưng
Hướng nghiệp và kỹ năng sống
Cao Việt Hưng
KTMH 2019 | Đau để trưởng thành
Lecturer Thích Tâm Đạo
KTMH 2019 | Đau để trưởng thành
Lecturer Thích Tâm Đạo
KTMH 2019 | Tìm về
Lecturer Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
KTMH 2019 | Tìm về
Lecturer Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
KTMH 2019 | Mái chùa che chở hồn dân tộc
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
KTMH 2019 | Mái chùa che chở hồn dân tộc
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
KTMH 2019 | Dont just do something! Sit there
Lecturer Thích Tâm Tiến