Mp3 Dharma Lectures

Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chung Tay Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính