Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Giảng sư Thích Minh Thành
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Sống gởi thác về - KTPT 80
Giảng sư Thích Trí Minh
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Giảng sư Thích Minh Thành
Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Sống gởi thác về - KTPT 80
Giảng sư Thích Trí Minh