Lược sử Đức Phật

Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Đại Nguyện
24/07/2007
Lịch sử đức Phật A Di Ðà, với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại...
Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc,...
Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Phật Thích ca nguyên tên là Tất đạt đa. Họ Ngài là Thích ca, một chi nhánh của họ Kiều tất la,...
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà
31/03/2007
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình...