Ảnh Phật sự

Phật đản miền Bắc (26-31/05/2007 ) (5 Ảnh)
Phật sự miền Bắc (01-20/04/2007 ) (14 Ảnh)
Phật sự tại Chùa (5 Ảnh)
Phật sự các nơi 2007 (4 Ảnh)
Hoạt động Phật sự 2 (2 Ảnh)
Hoạt động Phật sự 1 (8 Ảnh)