Đêm hoa đăng kỷ niệm đức Phật A Di Đà

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2022 (255 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2021 (226 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2020 (213 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Ảnh)