Đêm hoa đăng kỷ niệm đức Phật A Di Đà

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2020 (213 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Ảnh)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Ảnh)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2009 (69 Ảnh)