Khóa 67

Màu Nhớ Thu Xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Thơm Ngát Hương Sen
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Đức Phật Trong Tôi
Giảng sư Thích Đức Trường
Nhớ Mãi Lời Thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Nhớ mãi lời thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Đức Phật trong tôi
Giảng sư Thích Đức Tường
Thơm ngát hương sen
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Màu nhớ thu xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Đi qua dòng sanh tử
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành