Audio Prayer Book

Kinh Dược Sư
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 240844
Download: 73536

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
263655
49068
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204467
50993
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127640
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139612
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123609
25564
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52964
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47582
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145711
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363396
63187
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97963
35573
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57892
24146