Audio Prayer Book

Kinh Dược Sư
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 241876
Download: 73542

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265037
49071
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205306
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128361
24317
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140171
35399
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123991
25568
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53379
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48094
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146475
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364232
63190
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98458
35583
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58910
24150