Audio Prayer Book

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 364629
Download: 63204

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265558
49095
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205670
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128618
24330
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140342
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124119
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53523
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48353
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146819
42529
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242291
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98620
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59295
24174