Audio Prayer Book

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 358893
Download: 63146

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256594
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200833
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125354
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137974
35363
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122597
25545
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52037
17724
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46513
16360
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142666
42492
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237390
73389
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
96705
35545
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56216
24136