Audio Prayer Book

Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 361672
Download: 63169

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
261058
49055
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203183
50986
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126712
24311
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139016
35388
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123212
25558
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52550
17736
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47001
16372
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144110
42504
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239184
73529
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97446
35567
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56976
24143