Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 52064
Download: 17724

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256673
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200908
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125396
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138016
35363
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122626
25545
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46544
16360
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142714
42492
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
358957
63147
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237438
73390
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
96743
35546
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56243
24136