Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 53083
Download: 17742

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264092
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204716
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127854
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139766
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123732
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47749
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145971
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363664
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241117
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98096
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58212
24147