Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 52448
Download: 17730

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
260030
49052
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202751
50984
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126493
24309
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138818
35382
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123096
25551
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46911
16371
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143805
42498
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361290
63167
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238690
73526
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97275
35560
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56795
24143