Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 57216
Download: 24146

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
262260
49058
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203676
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126969
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139256
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123356
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52709
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47171
16375
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144641
42507
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362142
63172
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239938
73533
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97653
35570