Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 56954
Download: 24143

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
260953
49055
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203146
50986
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126691
24311
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139000
35388
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123201
25558
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52543
17736
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46992
16372
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144081
42504
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361640
63169
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239116
73529
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97434
35567