Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 56701
Download: 24143

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
259533
49048
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202461
50982
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126366
24307
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138688
35380
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123030
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52394
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46855
16368
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143613
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
360966
63163
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238452
73524
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97180
35559