Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 59141
Download: 24174

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265376
49091
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205524
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128538
24326
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140280
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124075
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53476
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48256
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146702
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364495
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242152
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98578
35593