Audio Prayer Book

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
Listen: 58239
Download: 24147

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264130
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204743
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127877
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139773
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123740
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53097
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47763
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145993
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363689
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241140
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98106
35574