Audio Prayer Book

Kinh Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 204723
Download: 50994

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264106
49069
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127862
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139767
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123732
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53086
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47751
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145983
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363671
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241124
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98098
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58223
24147