Audio Prayer Book

48 Đại Nguyện A Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 122600
Download: 25545

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256624
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200865
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125367
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137988
35363
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52043
17724
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46517
16360
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142680
42492
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
358919
63147
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237408
73390
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
96717
35546
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56220
24136