Audio Prayer Book

48 Đại Nguyện A Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 123731
Download: 25566

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264092
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204716
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127853
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139765
35392
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53083
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47749
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145971
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363662
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241115
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98096
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58212
24147