Audio Prayer Book

48 Đại Nguyện A Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 124077
Download: 25576

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265408
49091
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205547
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128550
24326
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140286
35427
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53483
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48265
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146714
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364510
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242168
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98583
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59153
24174