Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 146700
Download: 42529

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265375
49091
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205519
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128534
24326
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140278
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124075
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53475
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48256
16382
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364493
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242151
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98578
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59139
24174