Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 143804
Download: 42498

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
260027
49052
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202747
50984
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126492
24309
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138817
35382
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123094
25551
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52447
17730
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46911
16371
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361288
63167
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238689
73526
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97275
35560
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56794
24143