Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 144347
Download: 42504

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
261555
49055
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203405
50986
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126841
24311
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139149
35388
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123287
25558
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52635
17736
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47070
16372
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361933
63169
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239557
73529
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97552
35567
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57097
24143