Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 145975
Download: 42512

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264093
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204717
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127855
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139766
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123732
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53084
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47749
16378
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363667
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241121
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98097
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58213
24147