Audio Prayer Book

Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Lecturer Thích Chiếu Túc
Listen: 128537
Download: 24326

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265376
49091
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205524
51021
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140279
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124075
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53476
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48256
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146702
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364495
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242152
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98578
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59141
24174