Audio Prayer Book

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 98376
Download: 35574

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264748
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205133
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128216
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140078
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123935
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53322
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47999
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146330
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364042
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241576
73538
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58663
24147