Audio Prayer Book

Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 97189
Download: 35559

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
259623
49048
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202500
50982
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126386
24307
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138710
35380
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123040
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52401
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46862
16368
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143645
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361057
63163
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238476
73524
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56715
24143