Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 262265
Download: 49058

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203676
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126969
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139258
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123356
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52709
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47172
16375
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144644
42507
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362142
63172
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239943
73533
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97653
35570
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57217
24146