Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 265523
Download: 49095

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205642
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128597
24330
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140331
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124111
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53513
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48327
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146786
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364599
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242257
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98605
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59265
24174