Audio Prayer Book

Kinh Phổ môn
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 260950
Download: 49055

Other Media

Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203144
50986
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126690
24311
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138999
35388
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123200
25558
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52543
17736
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46991
16372
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144080
42504
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361640
63169
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239113
73529
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97434
35567
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56954
24143