Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 47194
Download: 16375

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
262370
49058
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203718
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126986
24314
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139276
35391
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123366
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52724
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144700
42507
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362193
63172
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239991
73533
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97667
35570
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57226
24146