Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 46543
Download: 16360

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256668
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200906
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125396
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138014
35363
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122626
25545
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52063
17724
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142713
42492
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
358952
63147
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237438
73390
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
96742
35546
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56242
24136