Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 46854
Download: 16368

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
259533
49048
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
202461
50982
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126365
24307
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
138687
35380
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123029
25549
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52394
17728
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
143612
42496
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
360965
63163
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
238452
73524
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97180
35559
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56701
24143