Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 47761
Download: 16378

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264123
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
204738
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
127874
24315
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
139773
35392
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123737
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53094
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
145992
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
363688
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241137
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98104
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58235
24147