Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 48329
Download: 16382

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265530
49095
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205648
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128602
24330
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
140334
35427
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124113
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53516
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146795
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364604
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242264
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98607
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59271
24174