Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 138999
Download: 35388

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
260952
49055
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203146
50986
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126690
24311
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123200
25558
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52543
17736
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46992
16372
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144081
42504
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
361640
63169
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239114
73529
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97434
35567
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56954
24143