Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 140343
Download: 35427

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
265561
49095
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205675
51021
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128619
24330
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
124119
25576
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53523
17753
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48353
16382
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146820
42529
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364634
63204
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
242294
73544
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98625
35593
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
59301
24174