Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 140092
Download: 35392

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
264795
49069
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
205155
50994
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
128234
24315
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123947
25566
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
53337
17742
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
48013
16378
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
146351
42512
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
364069
63188
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
241621
73538
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
98392
35574
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
58696
24147