Audio Prayer Book

Kinh Lăng Nghiêm
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 139264
Download: 35391

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
262297
49058
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
203690
50990
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
126977
24314
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
123360
25561
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52712
17739
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
47182
16375
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
144656
42507
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
362155
63172
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
239951
73533
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
97656
35570
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
57220
24146