Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Quá Đường

NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG

(Nam mô A-di-đà Phật.

Thỉnh đại chúng cử bát cúng dường)

Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật

Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích-ca Mâu-ni Phật

Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật

Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Ba đức sáu vị

Cúng Phật cùng Tăng

Pháp giới hữu tình

Đều xin cúng dường

Khi dùng cơm này

Nguyện cho chúng sanh

Vui hưởng hương vị

Của Pháp và thiền.

(Đặt bát xuống, chắp tay)

CHÚ NGUYÊN XUẤT SINH

(Người chú nguyện lấy một ít cơm để vào ly nước, sau đó tay trái cầm ly nước, tay phải dùng ngón vô danh kiết ấn cam lồ viết vào ly nước chữ Án, nhúng vào ly nước búng 3 cái, miệng thầm đọc bài kệ)

Phép Phật thật phi thường

Bảy hạt đầy mười Phương

Thí khắp hết các cõi

Từ bi không biên cương.

Án độ lợi ích toá ha. (3 lần)

CHÚ BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)

XUẤT SINH

(Thị giả đến bàn thờ để cúng và đọc)

Đại bàng chim cánh vàng

Quỷ thần nơi đồng hoang

Mẹ con quỷ La sát

Cam lồ no đầy tràn.

Án mục đế toá ha. (7 lần)

KHAI NGŨ QUÁN

(Chủ lễ xướng)

Phật khuyên đại chúng, khi ăn thực hành năm phép quán, tán tâm nói chuyện tín thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông, nhất tâm niệm:

Nam mô A-di-đà Phật.

Án, tam bạt ra dạ da. (7 lần)

(Xin mời đại chúng hai tay nâng bát ngang trán)

Tay nâng bát cơm

Nguyện cho chúng sanh

Thành bậc pháp khí

Nhận trời người cúng.

Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra hồng phấn tra. (3 lần)

BA NGUYỆN

(Xin mời đại chúng dùng 3 muỗng cơm và quán 5 điều)

Muỗng thứ nhất:

Nguyện đoạn tất cả việc ác

Muỗng thứ hai:

Nguyện tu tất cả điều thiện

Muỗng thứ ba:

Nguyện độ tất cả chúng sanh.

NĂM PHÉP QUÁN

Quán thứ 1: Nghĩ công tu nhiều ít so với thức ăn của người hiến cúng.

Quán thứ 2: Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ nhận cúng dường.

Quán thứ 3: Ngăn ngừa tâm tham, sân, si là cội gốc của các tội lỗi.

Quán thứ 4: Chính là vị thuốc hay chữa bệnh khô gầy của thân thể.

Quán thứ 5: Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này.

CHÚ CHUẨN ĐỀ

(Xin mời đại chúng chắp tay kiết trai)

Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề, ta bà ha. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Người hành pháp bố thí

Thu hoạch nhiều lợi ích

Nếu vui vẻ hiến cúng

Liền có được an lạc.

Thọ thực vừa xong

Nguyện cho chúng sanh

Thực hiện viên mãn

Tu học Phật pháp.

PHỤC NGUYÊN

Thân mặc y phục, thường nghĩ công người may dệt. Cơm ngày ba bữa, phải nhớ nỗi khổ nhà nông. Nguyện cho người cúng, ruộng phước thêm nhiều, kẻ mất siêu thăng, người còn thơ thới. Pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật.

Thị giả: A-di-đà Phật! Thỉnh đại chúng thọ trai.

Đại chúng hoà: A-di-đà Phật.

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An