Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Sám Hối

NGHI THỨC TIỂU SÁM HỐI

(Đại chúng đồng quỳ khi nghe 3 tiếng chuông, sau đó lạy 3 lạy rồi tiếp đọc)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Bồ-tát

Vô biên chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi

Khắp xông các chúng sanh

Đều phát lòng Bồ đề

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo vô thượng.

Sắc thân Như Lai đẹp

Trong đời không ai bằng

Không sánh chẳng nghĩ bàn

Nên nay con đảnh lễ

Sắc thân Phật vô tận

Trí huệ Phật cũng thế

Tất cả pháp thường trụ

Cho nên con về nương

Sức trí lớn nguyện lớn

Khắp độ chúng quần sanh

Khiến bỏ thân nóng khổ

Sinh kia nước mát vui

Con nay sạch ba nghiệp

Quy y và lễ tán

Nguyện cùng các chúng sanh

Đồng sinh nước An Lạc.

Án phạ nhật ra vật. (3 lần) O

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

(Câu này thông cả 9 câu dưới, đều xướng ở đầu câu)

1. Thường Tịch Quang Tịnh độ

A-di-đà Như Lai

Pháp thân mầu thanh tịnh

Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy) O

2. Thật Báo Trang Nghiêm độ

A-di-đà Như Lai

Thân tướng hải vi trần

Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy) O

3. Phương tiện Thánh Cư độ

A-di-đà Như Lai

Thân trang nghiêm giải thoát

Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy) O

4. Cõi An Lạc phương Tây

A-di-đà Như Lai

Thân căn giới Đại thừa

Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy) O

5. Cõi An Lạc phương Tây

A-di-đà Như Lai

Thân hoá đến mười phương

Khắp pháp giới chư Phật. (1 lạy) O

6. Cõi An Lạc phương Tây

Giáo hạnh lý tam kinh

Tột nói bày ý chính

Khắp pháp giới tôn Pháp. (1 lạy) O

7. Cõi An Lạc phương Tây

Quán Thế Âm Bồ-tát

Thân tử kim muôn ức

Khắp pháp giới Bồ-tát. (1 lạy) O

8. Cõi An Lạc phương Tây

Đại Thế Chí Bồ-tát

Thân trí sáng vô biên

Khắp pháp giới Bồ-tát. (1 lạy) O

9. Cõi An Lạc phương Tây

Thanh tịnh đại hải chúng

Thân hai nghiêm: phước, trí

Khắp pháp giới Thánh chúng. (1 lạy) O

Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối. (1 lạy) O

Chí tâm sám hối:

Đệ tử và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn, ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dư, cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên, nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường trú trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không. O

Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sinh tử, trải qua các đường dữ, trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi, Kinh rằng: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A-di-đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh. O

Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sanh, đồng sinh về nước An Dưỡng. O

Nguyện đức A-di-đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an, niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mắt thấy đức A-di-đà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sinh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, rộng độ khắp chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi.

Quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Như Lai Biến Pháp Giới Tam Bảo. (3 lần, mỗi lần 1 lạy) OOO

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng toả hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập

Mười hạnh nguyện lớn Bồ-tát Phổ Hiền

Một là kính lạy Như Lai

Hai là tán thán bậc thầy nhân thiên

Ba là bố thí mọi miền

Bốn là chuyển nghiệp oan khiên khổ sầu

Năm là tuỳ hỷ lẫn nhau

Sáu là chuyển pháp nhiệm mầu thảnh thơi

Bảy là thỉnh Phật ở đời

Tám là học Phật an vui tuyệt vời

Chín là luôn thuận mọi người

Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O

XƯNG TÁN

Xưng tán Thích Tôn

Vô thượng Năng Nhân

Trải qua nhiều kiếp tu nhân

Đâu Suất giáng trần

Giã từ ngôi vị quốc vương

Dưới cội Bồ đề đại phá ma quân

Sao mai vừa mọc đạo thành

Chuyển pháp luân

Ba thừa quy hướng nhất tâm

Vô sanh sẽ chứng

Muôn loài quy hướng nhất tâm

Vô sanh nguyện chứng

Bốn loài chín cõi

Cùng vào biển tánh Tỳ Lô

Tám nạn ba đường

Đồng đến cửa mầu Hoa Tạng. O

HỒI HƯỚNG

Sám hối công đức vô biên    

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An