Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Phóng Sanh

NGHI THỨC PHÓNG SANH

TÁN PHẬT

Cành dương nước pháp

Rưới khắp ba ngàn

Tánh không tám đức sạch trần gian

Pháp giới rộng thênh thang

Tội nghiệp tiêu tan

Lửa đỏ sen vàng

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát. (3 lần) O

(Vị chủ lễ tay cầm ly nước, tay cầm bông hoa nhúng vào nước và đọc bài kệ dưới đây)

Nước này vốn sẵn tám công đức

Rửa đi trần cấu của muôn loài             

Đưa vào cõi nhiệm mầu Hoa Tạng

Chúng sanh siêu thoát không riêng ai

Nước không rửa nước pháp thân nhiệm

Bụi không vướng bụi tự tâm khai

Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh

Cây héo biến thành cây tốt tươi

Cõi uế hoá ra làm cõi tịnh

Mọi loài mát mẻ sống an vui. O

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

(Sau khi đọc xong vị chủ lễ rưới nước vào vật được phóng sanh)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Chúng sanh đây có bấy nhiêu

Lắng nghe lấy những điều dạy răn

Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp

Nên kiếp này chìm đắm sông mê

Bấy lâu chẳng biết tu trì

Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang

Sống đoạ đày chết kham đau khổ

Lông, da, sừng có đỡ được đâu

Dù là bay trước lặn sau

Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc

Lúc đó dù kêu khóc ai thương

Nằm trên chốc thớt lạ thường

Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc

May sao nhờ các bậc thiện nhân

Cứu cho ngươi được thoát thân

Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu

Vậy ngươi kiếp đầu quy Phật

Cùng dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh quy y Pháp

Chúng sanh quy y Tăng. (3 lần) O

Chúng sanh quy y Phật khỏi đoạ địa ngục

Chúng sanh quy y Pháp khỏi đoạ ngạ quỷ

Chúng sanh quy y Tăng khỏi đoạ súc sanh. (3 lần) O

Chúng sanh quy y Phật rồi

Chúng sanh quy y Pháp rồi

Chúng sanh quy y Tăng rồi

Quy y rồi tội chướng sạch trong

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi

Phát tâm tu sau rồi được hưởng

Về Tây phương sung sướng đời đời

Lên toà sen hưởng thảnh thơi

Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày

Xin đại chúng ra tay cứu khổ

Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh

Cùng nhau dốc một lòng thành

Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

Phóng sanh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYÊN

Nam mô A-di-đà Phật. O

Chúng con xin đem công đức phóng sanh hồi hướng các chúng sanh thọ trì Tam quy, thoát khỏi nạn dao, thớt, lữa, lưới... sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, thoát kiếp trầm luân, sanh về cõi Phật an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát. O

Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sanh tăng trưởng. O

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh .......... cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ.

Nam mô A-di-đà Phật. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo. OOO

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An