Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức An Vị Phật

NGHI THỨC AN VỊ PHẬT

(Lễ an vị Phật tại tư gia. Bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên, hoặc sau lưng Phật, nếu nhà có tầng lầu thì phải thờ Phật ở tầng trên. Trước khi thờ Phật, trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, bày biện hương hoa tinh khiết, đèn dầu, chuông mõ đầy đủ. Tất cả thành viên trong gia đình phải tắm gội thân tâm, trì trai giữ giới, bàn thờ phải đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh.)

NGUYỆN HƯƠNG

(Thầy chủ lễ cầm 3 cây hương, quỳ kính cẩn rồi xướng bài nguyện hương)

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ-tát

Cùng các Thánh Hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên     

Theo đường Giới Định Tuệ

Quay về trong tỉnh thức. O

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm ..... (nhằm ngày ..........)

Đệ tử là (tên gia chủ) cùng thân bằng quyến thuộc sắm sửa trai nghi, một dạ chí thành, cung thỉnh an vị tôn tượng đức Phật... (Bồ-tát...) tại gia đình. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát thuỳ từ quang giáng gia đường, gia trì, hộ niệm. Hồi hướng cho toàn thể gia đình thân tâm thường lạc, tràn đầy năng lượng bình an và hạnh phúc trong ánh hào quang gia hộ của mười phương chư Phật.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần). O

TÁN PHẬT

Dung nhan Phật tốt lạ lùng

Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

Từ bi oai đức khôn lường

Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

Được thấy tướng lại nghe danh

Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

Làm cho muôn loại cúi đầu quy y. O

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

TÁN CÀNH DƯƠNG

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau

Chư Thiên mát mẻ tâm thanh tịnh

Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn

Cam lồ rưới khắp trần gian

Lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa. O

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

BÀI TỰA CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

Tâm chánh định như như bất động        

Phật ba thân nhân thế khó tìm

Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên

Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp thân

Nay con nguyện chứng ngôi Chánh giác

Độ chúng sanh như cát sông Hằng

Thân tâm này nát như trần

Hồng ân chư Phật chút phần báo ân

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh

Đời năm trược con xin vào trước

Một chúng sanh quả Phật chưa thành

Con nguyện không chứng vô sanh Niết Bàn

Đại hùng, đại lực, đại từ bi

Giúp con dứt sạch sân si, buồn phiền

Để sớm được lên miền thượng giác

Ngồi đạo tràng bát ngát mười phương

Hư không có thể tiêu tan

Nguyện con kiên cố không hề lung lay. O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát. O

Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báu với hoa sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen, có hoá Phật ngồi, từ đảnh hoá Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu, mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, có vị bưng núi, có vị cầm xử, số đó vô lượng đứng đầy khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe, Phật nói thần chú:

Án a na lệ tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần) O

SÁI TỊNH CAM LỒ

(Thầy chủ lễ tay trái cầm ly nước cam lồ có cành hoa để sẵn trong ly, tay phải dùng ngón vô danh kiết ấn cam lồ viết chữ Án, nhúng vào ly nước búng 3 cái, miệng đọc bài kệ dưới đây)

Nước này vốn sẵn tám công đức

Rửa đi trần cấu của muôn loài

Đưa vào cõi nhiệm mầu Hoa Tạng

Chúng sanh siêu thoát không riêng ai

Nước không rửa nước pháp thân nhiệm

Bụi không vướng bụi tự tâm khai

Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh

Cây héo biến thành cây tốt tươi

Cõi uế hoá ra làm cõi tịnh

Mọi loài mát mẻ sống an vui. O

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

(Miệng vừa đọc bài kệ dưới đây, tay cầm hoa sẵn có trong ly cam lồ, đưa lên giữa hư không trước Phật viết chữ Án, 3 lần viết 3 lần rẩy)

TÁN CÀNH DƯƠNG

Tay cầm nước phép cành dương

Lòng từ Bồ-tát mười phương tràn đầy

Xoá đi cấu uế vùng vây

Thanh tịnh thế giới tại đây hoàn toàn.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

(Đồng thanh tụng chú Đại Bi, trong lúc đại chúng tụng chú, chủ lễ cầm ly nước sái tịnh khắp sáu phương)

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) O

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Tán:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Trên đài sen báu, trong ánh hào quang

Đức năng nhân, tướng hảo huy hoàng

Đấng đại giác từ bi viên mãn

Quá hiện vị lai vô lượng Phật Đà Da.

Duy nguyện:

Lòng từ rộng lớn thương xót chúng sinh

Trai chủ lòng thành, dâng hương hiến cúng.

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Kim kinh tám vạn, ngọc kệ ba ngàn

A nan từng kiết tập lời vàng,

Ca diếp được truyền thừa tâm ấn,

Quá hiện vị lai vô lượng Đạt Ma Da.

Duy nguyện:

Phép mầu khó nghĩ, đạo lực khôn bàn,

Thỉnh giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh.

Nam mô nhất tâm phụng Thỉnh

Vườn kỳ la hán, núi thứu thanh văn

Tây thiên đông độ các thánh tăng

Phiên dịch tuyên dương chư đại sĩ

Quá hiện vị lai vô lượng Tăng Già Da.

Duy nguyện:

Thần tăng phạm tướng, ứng cúng nhân gian

Thỉnh giáng đạo tràng, chứng minh công đức

Hương hoa thỉnh.

Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

TÁN PHẬT

Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ

Thân Phật thanh tịnh như lưu ly

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi.

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) O

CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần) O

NGÀY ĐÊM AN LÀNH

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. O

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. O

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần) O

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập

Mười hạnh nguyện lớn Bồ-tát Phổ Hiền

Một là kính lạy Như Lai

Hai là tán thán bậc thầy nhân thiên

Ba là bố thí mọi miền

Bốn là chuyển nghiệp oan khiên khổ sầu

Năm là tuỳ hỷ lẫn nhau

Sáu là chuyển pháp nhiệm mầu thảnh thơi

Bảy là thỉnh Phật ở đời

Tám là học Phật an vui tuyệt vời

Chín là luôn thuận mọi người

Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O

HỒI HƯỚNG

An vị công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. O

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm thiết lễ an vị Phật (Bồ-tát) và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử .......... cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh .......... cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Gia chủ thành tâm lễ Phật tam... bái (3 lạy). OOO 

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An