Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Khai Chuông Mõ

NGHI THỨC KHAI CHUÔNG MÕ

CÔNG PHU CHIỀU

- Duy na: đánh 3 tiếng chuông (nhớ thức nhẹ 2 tiếng trước, sau đó đánh 3 tiếng lớn) (OO OO O)

- Duyệt chúng: đánh 3 tiếng mõ (nhớ thức nhẹ 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng lớn) (X X X X X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ (X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ (X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ    (X)

- Duyệt chúng: đánh 4 tiếng mõ    (X XX X)

- Duy na: dập chuông và sau đó chủ sám bắt đầu tụng kinh.

CÔNG PHU KHUYA

- Duy na: đánh 3 tiếng chuông (nhớ thức nhẹ 2 tiếng, sau đó đánh 3 tiếng lớn) (OO OO O)

- Duyệt chúng: đánh 3 tiếng mõ (nhớ thức nhẹ 2 tiếng, sau đó đánh 3 tiếng lớn) (X X X X X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ (X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ (X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 tiếng mõ (X)

- Duy na: đánh 1 tiếng chuông (O)

- Duyệt chúng: đánh 1 hồi mõ (X X X X X X X X X X X X...)

- Duyệt chúng: đánh 4 tiếng mõ (X XX X)

- Duy na: dập chuông và sau đó chủ sám bắt đầu tụng kinh.

Khi tụng kinh hoặc tụng các bài sám cần lưu ý:

- Mõ: bỏ tiếng đầu, đánh tiếng thứ hai, bỏ tiếng thứ ba, đánh tiếng thứ tư rồi tiếp tục đánh từng tiếng đều tay cho đến hết bài.

Thí dụ:

- Lò hương vừa bén chiên đàn.

Bỏ chữ “lò”, đánh chữ “hương”, bỏ chữ “vừa”, đánh chữ “bén”. Sau đó tiếp tục đánh từng tiếng đều tay cho đến hết bài.

- Mõ: đánh 2 tiếng trước khi chấm dứt bài.

Thí dụ:

- Chữ Ta bà ha

Ta (X) bà (XX) ha (X)

- Đều trọn thành Phật đạo.

Thành (X) Phật (XX) đạo (X)

- Chuông: đánh 1 tiếng sau khi chấm dứt bài sám hoặc kinh. 

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An