Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Công Phu Khuya

NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

 

TÁN PHẬT

Dung nhan Phật tốt lạ lùng

Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương

Từ bi oai đức khôn lường

Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh

Được thấy tướng lại nghe danh

Cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu

Thế tôn đủ tướng nhiệm mầu

Làm cho muôn loại cúi đầu quy y. O

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò báu đốt danh hương

Toả khắp mười phương

Lòng thành phụng hiến đấng Pháp Vương

Kính vì Việt Nam chúc Thánh thọ

Vận nước miên trường. O

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) O

Tâm chánh định như như bất động

Phật ba thân, nhân thế khó tìm

Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên

Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp thân

Nay con nguyện chứng ngôi Chánh giác

Độ chúng sanh như cát sông Hằng

Thân tâm này nát như trần

Hồng ân chư Phật chút phần báo ân

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh

Đời năm trược, con xin vào trước

Một chúng sanh quả Phật chưa thành

Con nguyện không chứng vô sanh Niết Bàn

Đại hùng, đại lực, đại từ bi

Giúp con dứt sạch sân si, buồn phiền

Để sớm được lên miền thượng giác

Ngồi đạo tràng bát ngát mười phương

Hư không có thể tiêu tan

Nguyện con kiên cố không hề lung lay. O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát. OO

Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật, phóng ra hào quang trăm báu với hoa sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen, có hoá Phật ngồi, từ đảnh hoá Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu, mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, có vị bưng núi, có vị cầm xử, số đó vô lượng đứng đầy khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe Phật nói thần chú. O

ĐỆ NHẤT

Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà toả. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.

Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm.

Nam mô lô kê a la hán đa nẩm.

Nam mô tô lô đa ba na nẩm.

Nam mô ta yết rị đà già di nẩm.

Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm.

Nam mô đề bà ly sắc noả.

Nam mô tất đà da, tỳ địa da đà ra ly sắc noả. Xá ba noa yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm.

Nam mô bạt ra ha ma ni.

Nam mô nhơn đà ra da.

Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da.

Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra.

Nam mô tất yết rị đa da.

Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bát lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa.

Nam mô tất yết rị đa da.

Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa cu ra da.

Nam mô bát đầu ma cu ra da.

Nam mô bạt xà ra cu ra da.

Nam mô ma ni cu ra da.

Nam mô già xà cu ra da.

Nam mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà da, đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế.

Nam mô a di đa bà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.

Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.

Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bác ra bà ra xà da, đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế, tam bổ sư bí đa, tát lân nại ra lặc xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.

Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.

Nam mô bà già bà đế, lặc đát na kê đô ra xà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da, đế biều nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đát tha già đô sắc ni sam, tát đát đa bát đát lam.

Nam mô a bà ra thị đam, bát ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạt ra bí địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra, đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, giả đô ra thất đế nẩm. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị.

A sắc tra băng xá đế nẩm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẩm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí sa xá tất đát ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu ra.

Ma ha bát ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra a bát ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắt tát đa giá, tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá.

Bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá ca ma ra, sát sa thi ba ra bà, ế đế di đế mẫu đà ra yết noa. Ta bệ ra sám, quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ toả. O

ĐỆ NHỊ

Ô hồng, rị sắc yết noa, bát lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam.

Hổ hồng, đô lô ung, chiêm bà na.

Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà na.

Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa da tam bát xá noa yết ra.

Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra.

Hổ hồng, đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nẩm, tỳ đằng băng tát na ra.

Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm, tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ. A tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca, ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, mạn trà ra. Ô hồng, ta tất đế bạt bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ toả. O

ĐỆ TAM

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ sa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ta chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm bà già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàn trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ.

Dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha.

Xả đa ha rị nẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, man ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm, bà đa ha rị nẩm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bát đát dạ, lô đà ra hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đoả già lô trà tây hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra già noa bát đế, sách hê dạ hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a la hán hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm.

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xà ra ba nể, cu hê dạ, cu hê dạ ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra xoa võng, bà già phạm. Ấn thố na mạ mạ toả. O

ĐỆ TỨ

Bà già phạm, tát đát đa bát đát ra.

Nam mô tý đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ hồng, hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn.

A mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca noa.

Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệt đát rị duệ phấn, lạo đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bát rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá noa, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đoả bà toả, mạ mạ ấn thố na mạ mạ toả. O

ĐỆ NGŨ

Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạt lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà toả ha ra, bát ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha.

Thập Phật ra yên ca hê ca, truỵ đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạt để ca, tỷ để ca, thất lệ sắc mật ca, ta nể bát đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm.

Yết ra ha yết lam, yết noa du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết trị du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng áng già bát ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đá trà, trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, tát bát lô ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa đát ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bát đát ra, ma ha bạt xà lô sắc ni sam, ma ha bát lặc trượng kỳ lam, dạ ba bột đà xá dụ xà na, biện đát lệ noa.

Tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di, đát điệt tha.

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. O

THẬP CHÚ

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Nam mô Phật Đà Da

Nam mô Đạt Ma Da

Nam mô Tăng Già Da

Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha.

Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắt tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng, phấn ta ha.

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng.

Án, bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. O

2. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. O

3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

Nam mô Phật Đà Da

Nam mô Đạt Ma Da

Nam mô Tăng Già Da

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O

4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ.

Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha. O

5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Án, nại ma ba cát ngoả đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngoả, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngoả rị tá hắt. O

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN

Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xả, lũ rô thích lưu ly, bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế toá ha. O

7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, toá ha. O

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

 Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. O

9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ CHÂN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O

10. THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

Nam mô Phật Đà

Nam mô Đạt Ma

Nam mô Tăng Già

Nam mô thất rị, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni. O

MA HA BÁT NHÃ

BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại

Dầy công tu huệ mới mở mang

Chân như một ánh linh quang

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

Xá Lợi tâm chớ nghi nan

Sắc kia nào khác cái không đâu mà

Cái không nọ nào xa cái sắc

Sắc là không, không sắc như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

Những pháp không xét lại thực là

Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

Như hư không sắc vẻ gì đâu

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế

Lục trần kia cũng kể là không

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì

Vô vô minh nương chi mà có

Bổn tánh không soi nó phải tiêu

Đã không lão tử hiểm nghèo

Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay

Trí còn không có đắc này được đâu

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu

Chân không bổn tánh như như

Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên

Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả

Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

Bát Nhã này rất thiêng liêng

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

Ấy thần chú đại minh sáng chói

Chú vô thượng vòi vọi cao xa

Vô đẳng đẳng chú ấy mà

Gồm đủ thần lực thật là tối linh

Những khổ não thênh thênh trừ hết

Lời nói này chân thật chẳng ngoa

Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) O

TÁN PHẬT

Chúng con hiện tiền tâm thanh tịnh

Trì tụng Lăng Nghiêm, các thần chú

Xin nguyện Tam Bảo và Long Thiên

Ủng hộ đạo tràng cùng bốn chúng

Tám nạn ba đường đều thoát khỏi

Bốn ân ba cõi đượm hồng ân

Thế giới khắp nơi không chiến tranh

Gió hoà mưa thuận dân an lạc

Đại chúng chuyên tu càng tinh tấn

Mười địa vượt lên không khó khăn

Thiền môn an lạc sống tươi vui

Mọi giới quy y thêm phước huệ

Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ

Thân Phật thanh tịnh như lưu ly

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi. O

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) O

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng toả hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. O

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập

Mười hạnh nguyện lớn Bồ-tát Phổ Hiền

Một là kính lạy Như Lai

Hai là tán thán bậc thầy nhân thiên

Ba là bố thí mọi miền

Bốn là chuyển nghiệp oan khiên khổ sầu

Năm là tuỳ hỷ lẫn nhau

Sáu là chuyển pháp nhiệm mầu thảnh thơi

Bảy là thỉnh Phật ở đời

Tám là học Phật an vui tuyệt vời

Chín là luôn thuận mọi người

Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O

XƯNG TÁN

Xưng tán Thích Tôn

Vô thượng Năng Nhân

Trải qua nhiều kiếp tu nhân

Đâu Suất giáng trần

Giã từ ngôi vị quốc vương

Dưới cội Bồ đề đại phá ma quân

Sao mai vừa mọc đạo thành

Chuyển pháp luân

Ba thừa quy hướng nhất tâm

Vô sanh sẽ chứng

Muôn loài quy hướng nhất tâm

Vô sanh nguyện chứng

Bốn loài chín cõi

Cùng vào biển tánh Tỳ Lô

Tám nạn ba đường

Đồng đến cửa mầu Hoa Tạng. O

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An