Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung

NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

 

Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn. (OOOOOOO OOO)

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) O (buổi khuya)

Nam mô A-di-đà Phật. (3 lần) O (buổi chiều)

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Xa xôi tăm tối cũng đều nghe

Những ai lạc bước mau dừng lại

Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. O

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. O

(Chú Phá Địa Ngục)

Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) O

Tiếng chuông vừa thỉnh

Lời pháp ngân cao

Trên thông thiên đường

Dưới thấu địa ngục. O

Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạt Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông) OOO

Xin chúc đạo Phật sáng thêm, xe pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, quốc thái dân an. O

Ba cõi bốn loài, đều thoát luân hồi

Khắp chốn nơi nơi, xa lìa bể khổ. O

Thời tiết thuận hoà, mùa màng sung túc

Từ Bắc chí Nam, sống đời an lạc. O

Chiến tranh chấm dứt, đất nước thái bình

Chiến sĩ thương vong, đều sinh Tịnh độ.O

Chim bay thú chạy, không bị bẫy giăng

Cô hồn lang thang, sớm về cửa Phật. O

Thế giới vô biên, đất rộng trời cao

Tín thí gần xa, phước thọ thêm nhiều. O

Cửa thiền hưng thịnh, pháp Phật huy hoàng

Thổ Địa, Long Thần, hộ Tăng hộ Pháp. O

Cha mẹ sư trưởng, còn mất đều lợi

Tổ tiên bao đời, đều được siêu thoát. O

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. O

Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. O

Nam mô Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. O

Nam mô Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. O

Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. O

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. O

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát. O

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ-tát. O

Mười phương ba đời bảy Như Lai

Tám mươi tám Phật ngự liên đài

Chúng sanh sáu đường mong thoát khổ

Chín cõi mười loài khỏi trần ai. O

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát. (3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông) OOO

Chuông ngân dồn dập lại gióng lên

Chùa viện chúng Tăng hãy nhớ ghi

Tu tập bốn thời tuân quy chế

Xuống giường cất bước giữ oai nghi. O

Tiếp theo tụng kinh Di-đà hoặc Phổ Môn Phẩm (buổi tối), chú Lăng Nghiêm (buổi khuya), xong hồi hướng và cuối cùng đọc bài kệ dứt chuông.

Trăm tám tiếng chuông hướng Phật tiền

Trên thông dưới thấu thảy an nhiên

Sáu đường chúng sanh mong thoát khổ

Chín cõi mười loài hết luỵ phiền. O

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông) OOO

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An