Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Kế Hoạch Từ thiện & Phóng sanh tháng 05/2024
Kế Hoạch Từ thiện & Phóng sanh tháng 12/2023
Kế Hoạch Từ thiện & Phóng sanh tháng 09-10/2023
Kế hoạch Từ thiện và Cúng dường Trường Hạ tháng 08/2023
Kế hoạch & Lịch trình cúng dường Trường Hạ tháng 07/2023
Lịch Phóng sanh năm 2023
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T01/2023
Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T09/2022
Chương trình đi cúng dường 5 Trường hạ năm 2022
KẾ HOẠCH TỪ THIỆN T06 -08/2022
KẾ HOẠCH TỪ THIỆN VÀ PHÓNG SANH T4 - 5/2022