Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Lịch Phóng sanh năm 2023
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T01/2023
Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T09/2022
Chương trình đi cúng dường 5 Trường hạ năm 2022
KẾ HOẠCH TỪ THIỆN T06 -08/2022
KẾ HOẠCH TỪ THIỆN VÀ PHÓNG SANH T4 - 5/2022
CHƯƠNG TRÌNH DỰ LỄ ĐÚC CHUÔNG, CÚNG DƯỜNG MƯỜI CHI NHÁNH VÀ TỪ THIỆN, PHÓNG SANH, MƯỜI NGÀY ĐÊM
Kế hoạch Từ thiện và Phóng sanh T01, T02/2022
Chương trình cúng dường các chi nhánh chùa Hoằng Pháp và Từ thiện Huế, Quảng Trị
Kế hoạch Từ thiện và Phóng sanh T04/2021
Chương trình cúng dường 8 chùa đầu năm Tân Sửu