Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình cúng dường các chi nhánh chùa Hoằng Pháp và Từ thiện Huế, Quảng Trị
Kế hoạch Từ thiện và Phóng sanh T04/2021
Chương trình cúng dường 8 chùa đầu năm Tân Sửu
Kế hoạch Từ thiện và Phóng sanh T02/2021
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sanh T12/2020 và T1/2021
Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ
Chương trình từ thiện Quảng Ngãi 4 ngày, 4 đêm
Chương trình cúng dường trường hạ năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 08/2020
Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 01/2020
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 12/2019 và tháng 01/2020