Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Lịch Phóng sanh năm 2023

Cập nhật: 21/02/2023
 

Lịch Phóng sanh năm 2023

 

LỊCH PHÓNG SANH CỦA BAN TỪ THIỆN CHÙA HOẰNG PHÁP

(NĂM 2023)

Kính thưa quý Phật tử thân mến!

Phóng sanh là cứu mạng, kéo dài sự sống của mọi sinh vật, nuôi dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh, giúp gia tăng phước đức cho bản thân và con cháu đời sau. Phóng sanh là phóng thích những đen tối, ô uế trong tâm như: lòng tham lam, đố kỵ, ích kỷ hơn thua và lòng thù hận ra khỏi thân tâm để được tự do. Đây cũng là một phương tiện để tu tập. Việc tu tập cần phải giữ gìn 5 giới, trong đó có giới không sát sanh, nếu quý vị vừa giữ được giới mà còn vừa phóng sanh thì phước báu tăng lên gấp bội.

Năm 2023, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp tổ chức các đợt phóng sanh như sau:

 • Lần thứ 1: Ngày 20/02/2023 (01/02 Quý Mão)
 • Lần thứ 2: Ngày 22/03/2023 (01/02 (N) Quý Mão)
 • Lần thứ 3: Ngày 20/04/2023 (01/03 Quý Mão)
 • Lần thứ 4: Ngày 19/05/2023 (01/04 Quý Mão)
 • Lần thứ 5: Ngày 18/06/2023 (01/05 Quý Mão)
 • Lần thứ 6: Ngày 18/07/2023 (01/06 Quý Mão)
 • Lần thứ 7: Ngày 16/08/2023 (01/07 Quý Mão)
 • Lần thứ 8: Ngày 15/09/2023 (01/08 Quý Mão)
 • Lần thứ 9: Ngày 15/10/2023 (01/09 Quý Mão)
 • Lần thứ 10: Ngày 13/11/2023 (01/10 Quý Mão)
 • Lần thứ 11: Ngày 13/12/2023 (01/11 Quý Mão)
 • Lần thứ 12: Ngày 11/01/2023 (01/12 Quý Mão)

Kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian về chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, Hóc Môn cùng đi phóng sanh.

 Quý Phật tử đăng ký tại:

- Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Tâm Huệ, số ĐT: 0775984136

- Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0363570419

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

                                                     Chùa Hoằng Pháp, ngày 20 tháng 02 năm 2023

                                                                            TM. Ban Từ Thiện

 

 

                                                                        Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan