Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Kế hoạch từ thiện phóng sinh T6-7/2018
.
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T4-5/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T3-4/2018
Kế hoạch từ thiện – phóng sanh T1-2/2018
Kế hoạch từ thiện – phóng sanh tháng 9+10/2017
Kế hoạch từ thiện & phóng sanh tháng 08+09/2017 (tháng 06n+07 Đinh Dậu)
Kế hoạch từ thiện tháng 07/2017 (tháng 06 Đinh Dậu)
Kế hoạch từ thiện tháng 06/2017 (tháng 05 Đinh Dậu)
Kế hoạch từ thiện tháng 05/2017 (tháng 04 Đinh Dậu)
Kế hoạch từ thiện tháng 04/2017 (tháng 03 Đinh Dậu)
Kế hoạch từ thiện tháng 03/2017
Kế hoạch từ thiện tháng 02/2017
.