Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình đi cúng dường 5 Trường hạ năm 2022

Cập nhật: 07/06/2022
 

Chương trình đi cúng dường 5 Trường hạ năm 2022

 

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ Phật tử thân mến!

Hằng năm, cứ đến mùa sen nở trong đầm, là báo hiệu mùa kiết hạ lại về, hàng Tăng Ni trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh thôn quê đến thành thị các Tòng lâm, Thiền viện, Tự viện đều chuẩn bị An cư. Điều này đã trở thành nếp sống thiền môn từ ngàn xưa theo lời đức Phật dạy.

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoàng hóa,

Thiền môn hưng thịnh bởi tín thí phát tâm”.

Do ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp, vì cảm mến đức độ của chư Tôn tịnh đức Tăng Ni chuyên cần tu học trong ba tháng An cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm tu Giới, Định, Tuệ, để hoằng pháp lợi sanh, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp có tổ chức đi cúng dường An cư kiết hạ ở 5 điểm.

Cúng Dường Trường Hạ: ngày 26/06/2022 (nhằm 28/05 Nhâm Dần).

Từ chùa Hoằng Pháp: Đúng 5h00 sáng có mặt tại nhà Vòm Tháp Linh, để quý Thầy hướng dẫn oai nghi chuẩn bị đi cúng dường.

-6h: Tác Bạch cúng dường

-7h: Lên xe đi tới Học viện Phật giáo Việt Nam, dùng sáng trên xe.

-8h: Tới nơi, tác bạch cúng dường.

-9h: Lên xe đi Cần Thơ

-11h: Dùng cơm trên xe, đã chuẩn bị trước.

-13h: Tới chùa Phước Long Tự - Trường Trung Cấp Phật Học Cần Thơ, tác bạch cúng dường.

-14h: Lên xe đi Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

-14h30: Tới Thiền viện, tác bạch cúng dường.

-15h30: Lên xe đi chùa Vĩnh Hiệp, Hậu Giang

-16h30: Tới chùa, tác bạch cúng dường.

-17h: Dùng cơm chiều ở chùa Vĩnh Hiệp

-17h30: Lên xe về chùa Hoằng Pháp.

Chúc chuyến đi thập toàn viên mãn.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Hoằng Pháp Ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM Ban Từ Thiện

 

 

ĐĐ Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan